پایین آوردن ارزش دامنه های ایرانی

پایین آوردن ارزش دامنه های ایرانی
پایین آوردن ارزش دامنه های ایرانی
سایت الکسا به بهانه تحریم با دامنه های ایرانی قرار داد نمی بندد
وقتی تو لیست 50 تا سایت ایران در آلکسا نگاه می کنی برایت عجیب است که تعداد کمی دامنه IR دیده می شود یک دلیلش خود آلکساست که به بهانه مضحک تحریم ترافیک به دامنه ایرانی نمی فروشد تا با این کار دامنه ایرانی را بی ارزش کند
رتبه بندی سایت های ایرانی
مبتنی بر ترافیک آلکسا